Convocatoria de ocupación

LLISTAT D’ADMESOS I EXCLOSOS:

Candidat
ECL 292Z Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
ECE 959D Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
CCF 196K Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
RMG 492E Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
ILF 606D Admès
NBC 207P Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
PFC 755C Admès
CTG 582H Admès
MCD 715T Admès
EBL 456P Admès
SLB 386T Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
ECB 078V Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
AMS 990R Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
MCVM 045M Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
AFS 286E Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
MRS 271R Admès
GMS 601R Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
AMV 050D Admès
NVE 115D Admès
RBV 722A Admès
ALF 780Q Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
MLB 997D Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
AAT 966Q Admès
EBS 772P Admès
JRB 171F Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
CMF 093P Admès
MQA 645A Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
IRT 630C Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
SCG 612W Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
EPM 180L Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
RLC 195Q Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
LMU 220T Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
OPA 162L Admès
MSM 618M Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
RTL 374V Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
MBF 972S Admès
RBR 568P Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1
CVE106F Exclòs. Insuficient acreditació oficial nivell anglès B1

 

S’admetrà durant els dies 6 i 7 de juny els documents acreditatius que manquen per tancar la llista  completa d’admesos i exclosos.

 

Les candidatures admeses realitzaran l’entrevista personal el proper dimecres dia 8 de juny a les 9 del matí a l’ajuntament de Tremp (2ona planta, a la Sala de Comissions).

 

 

CONVOCATÒRIA I BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/UNA ADMINISTRATIU/VA PER A L’ASSOCIACIÓ GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’adreçaran al President de l’Associació i es presentaran al registre general de l’Associació (a la Plaça de la Creu, 1 de Tremp) de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.
S’ha d’utilitzar el model que s’adjunta a l’Annex 1, acompanyat de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al•leguin al currículum. El termini de presentació de sol•licituds acabarà el dia 03/06/2016, a les 14 hores.
A la instància s’adjuntarà la següent documentació:
a) Fotocòpia compulsada DNI.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida (o superior).
c) Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social.
d) Currículum vitae acadèmic i professional.
e) Document acreditatiu (original o copia compulsada) d’estar en possessió de qualsevol dels certificats, diplomes, acreditacions i títols que acreditin quedar exempt de realitzar la prova de català.
f) Documentació (original o còpia compulsada) acreditativa dels mèrits que s’al•leguin per ser valorats.

Convocatòria i bases administratiu/va per l’associació Geoparc

 

Los comentarios están cerrados